👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE)

دانلود فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE)،در حجم 42 اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

18/211 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی (HSE) ،در حجم 42 اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺧﻄﺮات زﻳـﺎدی ﻛـﻪ در آن وﺟﻮد دارد از ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﻮادث زﻳـﺎدی را دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ . ﻧﻮع ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ فعالیتها اشاره نمود:

-ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧت و راهسازیƒ

-ﻛﺎر ﺑﺎدارﺑﺴﺘﻬﺎ -ƒ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺮدﺑﺎﻧﻬﺎ - ﺗﺨﺮﻳﺐ گودبرداری - بتن رﻳﺰی ﺟﻮﺷﻜﺎری ƒ

-کار درارﺗﻔﺎع ƒ- ﺗﻮﻧﻞ -ƒ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه - رنگ آﻣﻴﺰی

و...

فهرست مطالب:

ﻣﻘﺪﻣﻪ

حادثه

حادثه ناشی از کار

نمودارهای آماری حوادث ساختمانی

HSEتعریف

مدیریت ایمنی

دلایل بالا بودن آمار صدمات و جراحات در صنعت ساخت

عوامل وقوع حادثه

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻄﺮ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

1:تجهیز نامناسب کارگاه

2:محصور ننمودن کارگاه

3:عدم استفاده از راهرو سر پوشیده

4:عدم محافظت از پرتگاهها

5:عدم رعایت حریم خطوط برق

6: سیم کشی های موقت

7:سیم اتصال به زمین

8: سقوط بالابر ها

9: استفاده از داربست و جایگاه کار نامناسب

10: سقوط از ایرانیت های نورگیر

منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت ایمنی در كارگاه(25 اسلاید)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت انگیزش در كلاس درس كارآموزی در شركت ذوب فلزات زندیه گزارش كارآموزی در كارخانه آجر سفال توحید مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق