👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

مشخصات فایل

تعداد صفحات

52

حجم

0/206 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

چكیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یك از متغیرهای پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

همچنین داده های پژوهش با روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی

پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد كه بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی

 )001/0>P ، 44/0-=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................ .....................................

مقدمه ................................................................................. ......................................................7

بیان مسئله ...................................................................... ...........................................................7.

اهداف تحقیق ............................................................................................................... ...9

سوال پژوهشی .............................................................................................................. ...9

فرضیه های تحقیق ......................................................................................................... ...9

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... ...9

تعاریف متغیرها .............................................................................................................. .10

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق ............................................................................... ....

تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................. 12

هوش اجتماعی ............................................................................................................. 13

كفایت اجتماعی ............................................................................................................ 13

كفایت هیجانی .............................................................................................................. 15

هوش هیجانی و هوش عمومی ........................................................................................ 16

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی .................................................................................... 17

شرح كلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون ........................................................................ 18

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ......................................................... 24

پرخاشگری ................................................................................................................ ....

تعریف پرخاشگری .......................................................................................................... 24

انواع پرخاشگری ........................................................................................................... 25

نظریه های پرخاشگری .................................................................................................... 26

عوامل موثر بر پرخاشگری .............................................................................................. 31

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ...................................................................................... 33

ثبات پرخاشگری ............................................................................................................ 34

روشهای كنترل پرخاشگری ............................................................................................. 35

فصل سوم: روش تحقیق ........................................................................................... ..

روش تحقیق.................................................................................................................. 39

جامعه آماری ................................................................................................................ 39

نمونه آماری ................................................................................................................. 39

ابزار تحقیق .................................................................................................................. 39

روش اجرا .................................................................................................................... 40

روش های تجزیه و تحلیل .............................................................................................. 40

فصل چهارم: نتایج تحقیق ......................................................................................... ...

یافته های توصیفی ......................................................................................................... 44

یافته های مربوط به فرضیه ها .......................................................................................... 44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ...

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 49

محدودیت ها ............................................................................................................... 50

پیشنهادات .................................................................................................................... 50

منابع و مأخذ................................................................................................................. 51

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت پاورپوینت آموزش مقدماتی اتوکد قسمت اول گیاهان دارویی پاورپوینت معرفی سقف های پس تنیده یا پس کشیده روشی نوین برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بیسیم