👈 فروشگاه فایل 👉

میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر

ارتباط با ما

... دانلود ...

میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر

پایان نامه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر

مشخصات فایل

تعداد صفحات

79

حجم

0/114 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

 میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر

چکیده:

از عمده ترین وشاید جنجال برانگیز ترین مفاهیمی که از یکسو تلاشهای بسیاری را به خود مشغول ساخته و از طرف دیگر در تمامی سطوح مدیریت منابع انسانی در سازمانها اهمیت پیدا کرده است،مفهوم تعهد و دلبستگی سازمانی است که در پیشرفت و بهبود سازمان و ایجاد حس یگانگی فرد و سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد. گرو تایرت (2001) سرمایه اجتماعی را به عنوان حلقه مفقوده در تبیین علت پیشرفت بعضی از جوامع و عدم شكوفایی برخی دیگر نامیده است . دكر (2001) وقتی افراد در یك محیط گرد هم می آیند تعامل بیشترآنان موجب همكاری و تعهد بیشتر نسبت به یكدیگر می شود . پوتنام (1993) معتقد است كه مشاركت در زندگی سازمانی ، مهارت های همكاری ، احساس مسئولیت و تعهد سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده است و درنهایت این تعهد بانحوه ارائه خدمات در سازمان دارای رابطه تنگاتنگی است .لذا در مقاله حاضر قصد بررسی رابطه ویزگی های شخصی و فردی  با تعهد سازمانی در میان اعضای  جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان ....... را داریم. روش تحقیق بكار رفته توصیفی _ پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه اعضای  مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ....... در سال 1385 می باشد که با توجه به مدارک و اسناد موجود دارای 1510 نفر عضو می باشد. در این طرح تحقیق جهت انتخاب نمونه مناسب (نمونه  نماینده واقعی جامعه) از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد،  لذا جهت سنجش تعهد سازمانی اعضای جمعیت جوانان هلال احمر  از پرسشنامه  12 سوالی آلن و می یر استفاده شد که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش کرانباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرانباخ حاصل به برابر با 89/0 بود که  در سطح معناداری(a=0/01) بدست آمد و نشاندهنده پایایی خوب ابزاراست.جهت سنجش میزان روایی ابزار، پرسشنامه به 10 نفراز کارشناسان  آگاه و با سابقه در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی  ارائه واز آنها درباره محتوای پرسشنامه نظر خواهی  شد،پس از جمع آوری اطلاعات  بازنگری های لازم  در شیوه بیان پرسشها انجام ،و پرسشها برای تنظیم نهایی پرسشنامه آماده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها ی گرد آوری شده،روشهای آمار توصیفی :فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار،و واریانس بکار گرفته شد ودر تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و بهره گیری از روشهای آزمون تحلیل واریانس یک سویه(ANOVA) آزمون Tمستقل،و آزمون تعقیبی SCHEFFE جهت تعیین رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده شد. نتایج تحقیق عبارتند از: تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه زنان و مردان در باب تعهد سازمانی وجود دارد وجود دارد بدین معنا كه مردان نسبت به زنان دارای تعهد و  وابستگی بالاتری نسبت به سازمان می باشند. تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چهارگانه سن درباب میزان تعهد سازمانی وجود دارد که با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سن افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در محدوده گروه سنی 22 تا 25 سال بیشتر می باشد. تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چهارگانهسطح تحصیلات  درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در سطوح تحصیلات زیر دیپلم تا لیسانس و بالاتر کاملا مشهود است. که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چند گانه سنوات خدمت  درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح سابفه خدمت فرد  بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای ستبقه خدمت کمتر از یک سال هستند با گروه های بالاتر کاملا بارز است. که تفاوت معناداری بین میانگین های گروه های چند گانه درآمد  درباب میزان تعهد سازمانی وجود داردکه با توجه به بررسی مقایسه ای دو به دو گروه ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که، هر چه سطح درآمد خانواده فرد بالاتر باشد ،میزان تعهد نسبت به سازمان و همچنینی ماندگاری آنان در سازمان بیشتر است که این مسئله در افرادی که دارای سطح در آمد پایین و بالا هستند مشخص می باشد.

فهرست مطالب

 -        چکیده   .........................................................................................................................................1

فصل اول: طرح تحقیق

-                    مقدمه.................................................................................................................................3

-                    بیان مسئله...........................................................................................................................4

-                    اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................5

-                    اهداف تحقیق.....................................................................................................................7

-                    فرضیات تحقیق...................................................................................................................7

-                    تعاریف مفهومی وعملیاتی..................................................................................................8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

-        تعهد سازمانی..........................................................................................................................10

-        ابعاد تعهد سازمانی...................................................................................................................11

-        مفاهیم تعهد............................................................................................................................13

-        دیدگاههایی درموردكانونهای تعهدسازمانی   ..........................................................................16

-        تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چندبعدی؟..........................................................................17

-        دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی...............................................................................................20

-        انواع تعهد...............................................................................................................................27

-        مطالعات پورتر،کوک وال،بارهاییم،برمن،گرینبرگ،کری........................................................29

-        عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی....................................................................................................30

-        نتایج تعهد سازمانی..................................................................................................................34

-        تحقیقات انجام شده در داخل كشور........................................................................................37

-        تحقیقات انجام شده در خارج از كشور....................................................................................40

 فصل سوم:روش

-        روش تحقیق............................................................................................................................44

-        جامعه .....................................................................................................................................44

-        نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................44

-        ابزار گرد آوری داده ها...........................................................................................................45

-        شیوه تحلیل داده ها..................................................................................................................45

 فصل چهارم:

-        یافته های توصیفی...................................................................................................................47

-        یافته های مبتنی بر سوالات تحقیق............................................................................................52

 فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

-        مقدمه......................................................................................................................................62

-        بحث و بررسی........................................................................................................................64

-        پیشنهادات...............................................................................................................................68

-        منابع........................................................................................................................................71

پیوستها

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر........................................................................................74

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا تهران پاورپوینت نیکلای مارکف پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر جامعه اقتصاد، تجارت، آموزش، كار پاورپوینت تیپ صحیح گاو