👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه کمالگرایی هیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه کمالگرایی هیل

پرسشنامه کمالگرایی هیل

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

0/72 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه کمالگرایی هیل

برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) استفاده شد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس به شرح ذیل می­باشد. سوالهای 4، 12، 20، 28، 36، 44، 51، 56 خرده­مقیاس نظم و سازماندهی، سوالهای 5، 13، 21، 29، 37، 45، 52 خرده­مقیاس هدفمندی، سوالهای 1، 9، 17، 25، 33، 41 تلاش برای عالی­بودن، سوالهای 3، 11، 19، 27، 35، 43، 50 خرده­مقیاس معیارهای بالا برای دیگران، سوالهای 2، 10، 18، 26، 34، 42، 49، 59 خرده­مقیاس نیاز به تایید، سوالهای 6، 14، 22، 30، 38، 46، 53، 57، خرده مقیاس تمرکز بر اشتباهات، سوالهای7، 15 ،23، 31، 39، 47، 54، 58، خرده­مقیاس فشار از سوی والدین و سوالهای 8، 16، 24، 32، 40 ،48، 55، خرده مقیاس نشخوار فکر را تشکیل داده و ارزیابی می­کند. گویه­ها بر اساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت به­صورت: کاملا موافقم: 5، تا حدی موافقم: 4، نه موافق و نه مخالفم: 3، تاحدی مخالفم: 2، کاملاً مخالفم: 1، نمره­گذاری می­شوند. در این مقیاس از ترکیب چهار بعد اولیه، جنبه­ی سازگار و از ترکیب چهار بعد بعدی جنبه ناسازگارانه کمالگرایی حاصل می­شود. در پژوهش جمشیدی و همکاران (1388)، اعتبار سازه مذکور با تحلیل عاملی تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس­ها در دامنه 61/. – 91 برآورد شده است.

تعداد سوالات: 59

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری تمرینهای پلایومتریک پاورپوینت مدل تاپسیس (TOPSIS) پاورپوینت 10پل تاریخی ایران پاورپوینت طراحی سازه ها با استفاده از انرژی بر اساس مکانیسم تسلیم کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی